ISODRÄN

Hur vet man om man har problem med fukt i sin källare?

Fuktproblem syns inte alltid, och kan därför vara svåra att upptäcka. Fuktproblem kan vara allt från ”källarlukt” till tvätt som inte torkar, ständiga förkylningssymtom, färg som flagnar på väggen, väggen som är blöt och att det läcker in vatten på golvet.

”Källarlukten” smyger sig på och ofta kan du som bor i huset vänja dig med lukten. Därför kan det vara bra att någon som inte bor i huset också kommer och luktar.

Vad kan din fuktskada bero på?

En fuktskadad källare kan bero på många saker:

 • Brist eller fel i dräneringsledningarna
 • Inget dräneringsskikt längs med källarväggen
 • Skadade eller dåligt utförda kapillärbrytande skikt
 • Ingen eller fuktig värmeisolering
 • Invändig värmeisolering
 • Marken lutar in mot huset
 • Felaktigt utförda och/eller anslutna stuprör

Brist eller fel i dräneringsledningen

 • Den kan ligga för högt eller saknas helt.
 • Ledning är felaktigt ansluten till VA-ledning, ”stenkista”, eller saknas helt.
 • Den är av olämplig typ och kan vara deformerad av jordtrycket.
 • Ledningen är lagd i fel eller obefintlig kringfyllnad och är igensatt.
 • Filterduk saknas utanför dräneringsledningens kringfyllnad så att ledningen blivit igensatt
 • Dräneringsledningen saknar inspektionsrör, vilket i sig inte orsakar funktionsfel, men det är en brist i utförandet.

Detta kan leda till att din källare blir stående i vatten vilket föranleder kraftigt tillskott av fukt i kapillär stigkraft.

Inget dräneringsskikt utmed källarväggen

 • Dräneringsskiktet saknas helt.
 • Felaktigt material har använts som dräneringsskikt
 • Filterduk saknas utanpå dräneringsskiktet vilket orsakar igensättning.

Om dräneringsskikt saknas på utsidan av källarväggen blir byggnadsdelen utsatt för påfrestningar. Fukt sugs upp kapillärt i huset och förorsakar fuktproblem i din källare.

Skadade eller dåligt utförda kapillärbrytande skikt

 • Markfukt kan sugas in i väggen i din källare.

Om kapillärbrytande skikt saknas så sugs fukt in i din källare och förorsakar problem med väta.

Ingen eller fuktig värmeisolering

 • Isolering som inte är avsett för ändamålet blir lätt våt och tillför då fukt till källarväggen.
 • Uttorkningen hindras så att fuktvandringen blir inåtriktad
 • Marken blir varmare än väggen.

Något som försämrar värmeisoleringsförmågan och leder till att fukt vandrar inåt istället för utåt.

Invändig värmeisolering

 • Källarväggen blir kall så att den får samma temperatur som marken.

I värsta fall kan kondenspunkt uppträda mellan den invändiga isoleringen och källarväggen vilket kan leda till mögeltillväxt.

Marken utanför lutar in mot huset

 • Nederbörd kan mätta marken med vatten så att fukt rinner in mot huset och kan ta sig in i din källare.

Felaktigt utförda eller anslutna stuprör

 • Vattenutkastare sitter för högt
 • Stuprör ansluter till rör som inte leder bort vatten från grunden

Något som kan ge upphov till en fuktskada i grunden.

Hur ska fuktskadan åtgärdas?

För att källaren ska få ett bra inomhusklimat måste källarväggen ha fungerande dränering, kapillärbrytande skikt, bra värmeisolering och en fungerande uttorkning. Samtliga dessa krav uppfylls med råge av ISODRÄN-skivan!

ISODRÄN-skivan dränerar!

Snösmältning och långvarigt regnande kan mätta marken med vatten. Markvatten som annars skulle rinna in mot källarväggen leds istället via ISODRÄN-skivan ner till dräneringsledningen. Därför behövs inte normalt något vattentätt skikt på väggen.

Både ISODRÄN-skivan och kringfyllningen runt dräneringsledningen skyddas av en filterduk som hindrar jord från att tränga in och orsaka igensättning. Detta håller dräneringsledningen ren och tack vare filterduken kan återfyllning ske med befintliga jordmassor.

 • ISODRÄN-skivan är kapillärbrytande!
 • ISODRÄN-skivan består av en mängd små sammanlimmade cellplastkulor. Detta hindrar markfukt från att sugas in mot källarväggen.
 • ISODRÄN-skivan värmeisolerar!
 • ISODRÄN-skivans värmeisolerande egenskaper kan höja källarens innetemperatur med upp till tre grader, utan energitillskott. Temperaturen upplevs ofta som ännu högre eftersom luften i källaren också blir torrare.
 • ISODRÄN-skivan torkar ut!

Tack vare ISODRÄN-skivans värmeisolerande egenskaper blir källarväggen varmare än omgivande mark. Detta gör att fukt på naturlig väg vandrar ut till den kallare marken utanför. Ju större temperaturskillnad desto effektivare blir väggens uttorkning genom ISODRÄN-skivan.

Pris inkl material och arbete – 2.000kr/lpm

Ring för bästa pris!
Material, arbete, grävmaskin ingår i kostnaden – tryggt och billigt.